Matchningsavtal mellan Mentor och Adept

För att både du och din mentor ska känna er trygga i era samtal framåt så känns det viktigt för oss på VOCA att du godkänner detta avtal kring förhållningssätt och sekretess (notera att samtliga mentorer under VOCA Mentorship signerat detta avtal som en del av sin onboardingprocess);

 1. VOCA Mentorship har matchat er som mentor och adept och detta avtal avser att reglera det mentorskapsförlopp som självständigt, och i VOCAs anda, bedrivs självständigt av er.
 2. Med Adept avses dig som valt att söka personlig och professionell utveckling genom VOCA Mentorship. Du har som ansvar att driva ditt eget förlopp och fattar dina egna beslut, där din VOCA|mentor fungerar som ditt stöd och bollplank i processen. Ditt ansvar som Adept är följande:
  1. Vara transparent och öppen kring det som krävs för att du och din Mentor ska kunna ta fram en relevant och tydlig handlingsplan och målsättning för ert förlopp.
  2. Vara engagerad och målinriktad och vara noga med att förbereda och avsätta tid för din utveckling!
  3. Respektera bokade tider
 1. Med Mentor menas dig som är synliggjord som mentor under VOCA Mentorships varumärke och som valt att bidra med kompetens och tid för att bidra till Adeptens utveckling. Du som Mentor agerar som stöd men tar aldrig beslut åt din Adept. Ditt åtagande och ansvar som mentor innefattar följande:
  1. Möta din Adept med transparens, öppenhet och ärlighet, lyssna in och bidra med nyfikenhet, frågeställningar och kompetens – men aldrig ta på sig egna uppgifter.
  2. Erbjuda erfarenhetsöverföring anpassad efter Adeptens behov.
  3. Dela med dig av ditt kontaktnät.
  4. Avsätta tid och respektera Adeptens utvecklingsprocess.
 1. Båda parter förbinder sig att agera professionellt och behandla samtlig information kring förloppet som konfidentiellt, både under tiden ni träffas men, med självklarhet, även efteråt. Likaså förbinder sig parterna att inte avslöja eller utnyttja lämnad information, med undantag för information som sedan tidigare är allmänt känd eller bevisligen fanns i ena partens besittning innan den överlämnades till den andra parten.
 1. Mentorn kan inte ställas till svars, vare sig ekonomiskt, juridiskt eller på annat sätt, för eventuella råd och rekommendationer eller kunskapsöverföring som Mentorn i varande mentorförlopp gett till adepten. Mentorn eller VOCA Mentorship har därför inte heller ansvar för eventuella skador eller förluster som uppkommit till följd av ovan råd, rekommendationer eller kunskapsöverföring enligt ovan. Motsvarande gäller givetvis för adepten i förhållande till Mentor i relation till företag som denne är verksam i.
 1. Mentorship kan inte ställas till svars juridiskt, ekonomiskt, eller på annat sätt för matchningen mellan parterna och har vidare heller inget ansvar för dialogen i VOCA Mentorship-förloppet.
 1. Parterna förbinder sig till att sinsemellan inte ha några ekonomiska eller juridiska relationer, men enbart de till VOCA Mentorship.
 1. Avtalet löper under hela VOCA Mentorship-förloppet (se orderbekräftelse).